Aktualnie znajdujesz się: Strona główna-> Szczegóły dotyczące zwrotu poniesionych wydatków  

         Informacje
     dla uczestników

          Informacje
     dla organizatorów

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZWROTU PONIESIONYCH WYDATKÓW

W oparciu o zapisy „Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi”, wydatki muszą być:

a) niezbędne;
b) racjonalne i efektywne;
c) faktycznie poniesione;
g) udokumentowane.

CMKP dokonuje weryfikacji nadsyłanych przez lekarzy dokumentów rozliczeniowych uwzględniając zasady wynikające z przytoczonych wyżej Wytycznych, zgodnie z poniższą procedurą.  

Uczestnicy projektu mogą OTRZYMAĆ dofinansowanie poniesionych kosztów:

1. dojazdu i powrotu;

2. noclegu.

Ze względu na wyczerpywanie się środków przeznaczonych na realizację projektu planowana stawka dzienna dofinansowania kosztów dojazdu i noclegu wynosząca do tej pory maksymalnie 294 zł zostanie odpowiednio zmniejszona i uzależniona będzie od ostatecznej liczby uczestników, którzy wystąpią o zwrot poniesionych wydatków i pozostałej do dyspozycji kwoty w budżecie projektu przeznaczonej na refundację.

 

SZANOWNI PAŃSTWO

w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kwoty – dziennej stawki, przeznaczonej na dofinansowanie uczestników kursów, które rozpoczęły się od dnia 2 marca (w nawiązaniu do informacji na stronie projektu) uprzejmie informujemy, że wszystkie osoby, które otrzymały pisemne powołanie na kurs rozpoczynający się w marcu zostaną rozliczone z uwzględnieniem maksymalnej stawki - do 294 PLN.

Jednocześnie informujemy, iż w chwili obecnej trwają uzgodnienia z Ministerstwem Zdrowia dotyczące zwiększenia budżetu projektu, tak aby pozostali uczestnicy kursów - do końca projektu - mogli skorzystać z dofinansowania w dotychczasowej kwocie tj. do 294 PLN/dzień.
O wynikach wspólnych działań w tym o ustalonej wysokości kwoty dofinansowania w miesiącach pozostałych do końca projektu poinformujemy niezwłocznie.

 

 

Dofinansowanie dla  uczestników wszystkich kursów realizowanych w projekcie z dziedzin objętych projektem, tj. kardiologii, kardiologii dziecięcej, medycyny pracy, onkologii klinicznej, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, radioterapii onkologicznej, onkologii i hematologii dziecięcej oraz patomorfologii.

Dofinansowanie dla specjalizujących się w medycynie pracy realizujących staż specjalizacyjny:

1.       intensywna opieka medyczna (trwający 2 tyg., czyli 10 dni roboczych)

2.       część stażu specjalizacyjnego z klinicznej medycyny pracy w zakresie chorób zawodowych (trwającego 1 miesiąc, czyli 20 dni roboczych)

Warunkiem przyznania dofinansowania do kosztów udziału w kursach projektowych jest:

1.   udział w kursie projektowym, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez CMKP lub inne jednostki na zlecenie CMKP.

Warunkiem przyznania dofinansowania do kosztów udziału w powyższych stażach specjalizacyjnych jest:

1.    zrealizowanie przez lekarza specjalizującego się w medycynie pracy co najmniej 50% wymaganych kursów specjalizacyjnych w projekcie;

2.    przedłożenie kserokopii potwierdzonej własnoręcznie za zgodność z oryginałem wpisu do Karty specjalizacji o zaliczeniu stażu.

„Karta rozliczeniowa uczestnika kursu” dokument do rozliczenia wydatków związanych z udziałem w kursie projektowym.

Karta powinna zostać podpisana przez kierownika administracyjnego kursu. 

„Karta rozliczeniowa uczestnika stażu specjalizacyjnego” - dokument do rozliczenia wydatków związanych z realizacją stażu specjalizacyjnego z med. pracy.

Karta powinna zostać podpisana przez kierownika stażu.

Kartę rozliczeniową należy wypełnić i własnoręcznie podpisać, dołączyć oryginały opisanych rachunków i innych dokumentów rozliczeniowych i wysłać listem poleconym do CMKP w terminie do 7 dni od zakończenia kursu/stażu.

Zasady rozliczania dofinansowania z tytułu uczestnictwa w kursach projektowych oraz ww. stażach specjalizacyjnych z medycyny pracy są takie same.

I. Zwrot kosztów dojazdu - dotyczy uczestników, których miejsce zamieszkania jest inne niż miejsce odbywania kursu/stażu.

1. Podstawą refundacji wydatku są:

1)       Bilety kolejowe, autobusowe i inne komunikacji zbiorowej, na trasie z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania kursu/stażu i z powrotem – na bilecie należy napisać imię i nazwisko oraz nr kursu/tytuł stażu, (w przypadku podróżowania I klasą PKP lub samolotem koszt podróży refunduje się do wysokości biletu II klasy PKP na trasie podróży);

„Oświadczenie o podróży samochodem prywatnym” w przypadku dojazdu samochodem prywatnym wraz z kserokopią prawa jazdy poświadczoną własnoręcznie „Za zgodność z oryginałem”- brak kserokopii prawa jazdy lub nie poświadczenie zgodności z oryginałem uniemożliwia rozliczenie wydatku.

Wydatek z tytułu dojazdu samochodem prywatnym rozliczany jest zgodnie z poniższą procedurą:

1)       Podana liczba kilometrów jest weryfikowana na podstawie ogólnodostępnych informacji na temat odległości drogowych z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania kursu/stażu.

2)       Weryfikowane jest uzasadnienie dla podróży prywatnym samochodem – brak uzasadnienia lub stwierdzenie braku przesłanek do rozliczenia uniemożliwia rozliczenie wydatku.

3)       W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest rozliczenie kosztów dojazdu
i powrotu z/do miejsca pracy po przedstawieniu pisemnych wyjaśnień.

W przypadku codziennego dojeżdżania i powrotu na kurs/staż samochodem prywatnym z miejsca zamieszkania na trasie powyżej 200 km w jedną stronę, wydatek może zostać uznany jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Należy dodatkowo dołączyć załącznik - „Szczegółowy opis podróży samochodem prywatnym”. Na podstawie szczegółowego opisu podróży weryfikowane są godziny i czasy przejazdów oraz uzasadnienie - brak uzasadnienia lub stwierdzenie braku możliwości wykonania przedstawionego harmonogramu podróży uniemożliwia rozliczenie wydatku.  

Nie refunduje się następujących kosztów dojazdu:

1)       przemieszczania się komunikacją miejską w miejscu odbywania kursu/stażu np.
z hotelu na miejsce wykładu/odbywania stażu;

2)       dojazdu taksówkami,

3)       opłat parkingowych,

4)       opłat za korzystanie z dróg płatnych (autostrad).

Przy rozliczaniu kosztów dojazdu i powrotu na kurs weryfikowana jest data przyjazdu i powrotu –
w sytuacji rozliczania podróży w terminach znacznie wyprzedzających rozpoczęcie kursu/stażu lub znacznie późniejszych od daty zakończenia kursu/stażu uznaje się, że podróż nie była związana wyłącznie z udziałem w kursie i wydatek nie może zostać rozliczony, chyba, że uczestnik przedłoży pisemne wyjaśnienia uzasadniające rozliczenie wydatku.

II. Zwrot kosztów noclegu dla uczestników, których miejsce zamieszkania jest inne niż miejsce odbywania kursu/stażu oraz nie zamieszkujący w bezpośrednim sąsiedztwie (odległość min. 50 km).

Podstawą refundacji kosztu noclegu jest:

1)       Oryginał faktury VAT wystawionej na uczestnika kursu (faktura powinna być wystawiona na osobę fizyczną, a nie na praktykę lekarską) z podanym terminem noclegów lub liczbą noclegów – na fakturze należy napisać nr kursu/tytuł stażu;

2)       Inny dokument niż faktura potwierdzający poniesiony wydatek np. rachunek za nocleg, jeżeli podmiot świadczący usługi noclegowe nie jest płatnikiem VAT – przedłożony rachunek powinien pozwolić na stwierdzenie:

a)       odbiorcy rachunku (pełne dane uczestnika kursu/stażu wraz z adresem) oraz jego wystawcy (podmiot świadczący usługi noclegowe),

b)       w jakich dniach odbywały się noclegi;

c)       opłacenia kosztów usługę i (np. płatność przyjęto gotówką, etc).

Adres uczestnika kursu/stażu podany na fakturach powinien być zgodny z adresem podanym w „Karcie rozliczeniowej uczestnika”.

Nie są refundowane dodatkowe koszty usługi hotelowej jak parking hotelowy, etc., natomiast koszt śniadania refundowany może być wyłącznie dla uczestników staży specjalizacyjnych z medycyny pracy (uczestnicy kursów projektowych mają zapewnione śniadania i obiady podczas kursów).

 

W przypadku korzystania z pokoi wieloosobowych należy dołączyć oświadczenie
o braku dostępności pokoju jednoosobowego wraz z informacją, że pokój wykorzystywany był wyłącznie przez uczestnika kursu/stażu. W innym przypadku refundowany będzie koszt noclegu jak dla pokoju 1-osobowego, wyliczony w oparciu o cennik podmiotu świadczącego usługi noclegowe. W przypadku braku możliwości ustalenie ceny za pokój jednoosobowy – koszt noclegu zostanie wyliczony poprzez podzielenie kwoty za usługę noclegową przez liczbę osób, dla jakiej przeznaczony jest pokój (np. koszt 200 zł za nocleg uczestnika Kursu w pokoju 2-osobowym zostanie podzielony przez 2 i zostanie uznana kwota 100 zł)

Wydatek z tytułu noclegu rozliczany jest zgodnie z poniższą procedurą:

1)       Weryfikowana jest data noclegów, czy zawiera się w terminie odbywania kursu/stażu.

2)       Dopuszczalne jest rozliczenie noclegu za dodatkowy dzień przed rozpoczęciem Kursu/stażu lub po jego zakończeniu w następujących sytuacjach:

a)       w związku z dużą odległością od miejsca zamieszkania do miejsca odbywania kursu/stażu;

b)      w związku z brakiem dogodnych połączeń (nie dotyczy osób podróżujących samochodem prywatnym)

w każdym przypadku konieczne jest przedłożenie pisemnego wyjaśnienia podpisanego własnoręcznie przez uczestnika – nie dołączenie wyjaśnień uniemożliwia rozliczenie wydatku związanego
z dodatkowym noclegiem.

III. Procedura rozliczania przez CMKP poniesionych wydatków

CMKP w terminie do 30 dni roboczych od otrzymania kompletnej dokumentacji rozliczeniowej uczestnika dokonuje refundacji poniesionych wydatków na rachunek bankowy wskazany w „Karcie rozliczeniowej. uczestnika”,  z zastrzeżeniem, że możliwe jest dokonanie refundacji w terminie dłuższym niż 30 dni, w przypadku opóźnień w otrzymaniu środków na realizację projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania wyliczana jest poprzez pomnożenie liczby dni kursu/stażu jakie wynikają z daty ich trwania przez dzienną stawkę dofinansowania w danym roku. Jeżeli czas trwania kursu/stażu obejmuje weekendy i inne dni wolne od zajęć to są one uwzględniane o ile uczestnik na ten czas nie wraca do miejsca zamieszkania np. dla 8-dniowego kursu trwającego w dn. 03-12.02.2014, który obejmuje weekend (i tym samym 2 dni wolne od zajęć) maksymalna kwota dofinansowania wyliczona zostanie jako 286 zł x 8 dni - jeżeli uczestnik wrócił do miejsca zamieszkania na czas weekendu lub 286 zł x 10 dni - jeżeli pozostawał w miejscu realizacji kursu. 

CMKP zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu poniesionych kosztów w szczególności gdy:

1)       uczestnik zakwalifikowany na uprzednie kursy kilka razy nie wziął w nich udziału i nie przekazał do CMKP usprawiedliwienia;

2)       uczestnik stażu specjalizacyjnego z medycyny pracy nie zrealizował wymaganych 50% obowiązkowych kursów specjalizacyjnych w projekcie lub nie dołączył kserokopii Karty specjalizacji z wpisem zaliczenia stażu objętego dofinansowaniem;

3)       wydatek został poniesiony niezgodnie z zasadami racjonalności wymienionymi we wstępie Regulaminu, wynikającymi z Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

4)       „Karta rozliczeniowa uczestnika” nie została podpisana przez kierownika administracyjnego kursu/stażu i/lub osobę składającą rozliczenie;

5)       w przypadku rozliczania kosztów podróży samochodem prywatnym - nie dołączono kserokopii prawa jazdy potwierdzonej własnoręcznym podpisem za zgodność z oryginałem;

6)       na fakturze za nocleg nie podano daty noclegów lub została ona wystawiona na działalność gospodarczą a nie na uczestnika kursu/stażu.

 

Adres, na który należy przekazać Kartę rozliczeniową wraz z rachunkami oraz pozostałymi dokumentami:

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Studium Kliniczno – Dydaktyczne
ul. Marymoncka 99/103, 01‐813 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Refundacja POKL UE1”

Informacji nt rozliczania dofinansowania uczestników udziela Pani Dorota Nowakowska-Wancerz
tel. 22 56 93 726,

email: dorota.nowakowska@cmkp.edu.pl

Poniedziałek-Piątek 9:00-13:00

Do pobrania:

„Zasady dofinansowania kosztów dojazdu i noclegu dla uczestników projektu”