Aktualnie znajdujesz się: Strona główna-> Zasady zgłaszania się na kursy

         Informacje
     dla uczestników

         Informacje
    dla organizatorów

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
NA KURSY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ


 

Zgłoszenie na kurs można przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mailowy lub faksem na numer podany przy informacji o kursie

 

UWAGA: NIE PRZYJMUJEMY ZGŁOSZEŃ TELEFONICZNIE

ZGŁOSZENIA LEKARZY, KTÓRZY NIE PRZESŁALI DO CMKP NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW W PKT 1-3 NIE MOGĄ BYĆ ROZPATRYWANE podczas kwalifikowania na kursy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.


WYMAGANE DOKUMENTY DO REJESTRACJI UCZESTNICTWA W KURSACH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO:

1.    „Deklaracja przystąpienia do udziału w projekcie” – z własnoręcznym podpisem i datą

2.    „Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” – z własnoręcznym podpisem i datą

3.    „Ankieta”

4.    Kserokopia „KARTY SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO” /KARTY SPECJALIZACJI/, na której znajdują się dane osobowe, w tym data rozpoczęcia
i zakończenia specjalizacji - z własnoręcznym potwierdzeniem zgodności z oryginałem. W przypadku skrócenia lub przedłużenia specjalizacji, prosimy o nadesłanie (faksem bądź e-mailem) stosownego dokumentu potwierdzającego powyższe.

Zgłoszenia lekarzy, którzy nie przesłali do CMKP dokumentów nr 1-3 nie mogą być rozpatrywane podczas kwalifikowania na kursy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularze 1-3 dostępne są w zakładce – Formularze zgłoszeniowe i rozliczeniowe, Formularz nr 2

Adres pocztowy, na który należy przesyłać dokumenty:

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa

 


W DANYM KURSIE SPECJALIZACYJNYM MOŻNA UCZESTNICZYĆ TYLKO RAZ

- NIE DOTYCZY KURSÓW DOSKONALĄCYCH

 

W przypadku zgłoszenia na kurs większej niż planowano liczby osób - CMKP zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia selekcji kandydatów, uwzględniając w pierwszej kolejności planowaną datę zakończenia specjalizacji [w przypadku wydłużenia/skrócenia terminu specjalizacji prosimy o przesłanie stosownego dokumentu na fax. 22 56 93 809 lub mail-em na adres: skd7@cmkp.edu.pl) W innym przypadku CMKP przyjmować będzie datę zakończenia specjalizacji zgodnie z podaną w karcie szkolenia specjalizacyjnego).


CMKP wysyła potwierdzenie przyjęcia na kurs na adres domowy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni przed kursem.

UWAGA:
Osoba, która nie otrzymała listownie potwierdzenia nie została zakwalifikowana na kurs

Kwalifikacje na kurs można także sprawdzić poprzez stronę internetową CMKP z wykazem kursów.


Godzina rozpoczęcia kursu podawana jest w potwierdzeniu przyjęcia na kurs.

Jeżeli nie podano godziny należy zgłosić się w miejscu realizacji kursu w dniu rozpoczęcia
o godzinie 8oo.


Podstawowe zasady zwrotu kosztów noclegu i  dojazdu – tylko dla lekarzy zamieszkujących poza miejscem realizacji kursu.

W 2014 r. wysokość dofinansowania wynosi do 286 zł
za dzień uczestnictwa w kursie

1.    Koszt dojazdu na kurs – na podstawie biletów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania kursu (bilety I klasy PKP oraz bilety lotnicze rozlicza się do ceny biletów 2 klasy PKP) lub na podstawie Oświadczenia o podróży samochodem prywatnym” wraz z kserokopią prawa jazdy/formularz nr 3 dostępny w zakładce – Formularze zgłoszeniowe i rozliczeniowe

Nie są zwracane wydatki za przejazd komunikacją miejską w miejscu odbywania kursu, opłaty za taksówkę, opłaty parkingowe). Na odwrocie biletów proszę podać imię
i nazwisko oraz nr kursu (zgodny z podanym na stronie www.cmkp.edu.pl)

2.    Koszt noclegu na podstawie oryginałów faktur lub rachunków. Faktury musza być wystawione na uczestnika kursu z pełnym adresem. Na fakturze/rachunku musi być wskazany termin noclegów.

JAK ROZLICZYĆ PONIESIONE WYDATKI:

1.     Zabrać na kurs „Kartę rozliczeniową uczestnika” i przedłożyć do podpisu kierownikowi administracyjnemu kursu  /Formularz nr 4 dostępny w zakładce – Formularze zgłoszeniowe i rozliczeniowe/.

2.     Wypełnić Kartę  i podpisać.

3.     Dołączyć opisane rachunki/bilety/oświadczenia i wysłać listem poleconym do CMKP na adres:

   

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa

„Refundacja POKL”

 

  

Więcej informacji  w zakładce: „Szczegóły dotyczące zwrotu poniesionych wydatków”