Aktualnie znajdujesz się: Strona główna->

 


        Informacje dla
         uczestników

      

 

      Informacje dla
       organizatorów

 

12 czerwca 2015 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbędzie się Konferencja podsumowująca realizację projektów systemowych: „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy", oraz „Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych”, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Tematem konferencji będzie zarówno podsumowanie projektów realizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i  przedstawienie możliwości wsparcia kształcenia kadr medycznych w Polsce w nowej perspektywie finansowej w latach 2014 -2020.

„Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy”

UWAGA – WAŻNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM

W czerwcu tego roku dobiega końca realizacja projektu „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy". Do dnia 30.06.2015 r. muszą zostać sfinalizowane wszystkie rozliczenia  i płatności związane z projektem.

Uczestnicy projektu, którzy będą ubiegać się o dofinansowanie kosztów noclegu lub dojazdu zobowiązani są, w terminie 7 dni od zakończenia kursu, do wysłania do CMKP kompletnej, prawidłowo wypełnionej dokumentacji rozliczeniowej.

Karty Rozliczeniowe wraz z dokumentami rozliczeniowymi, które wpłyną do Kancelarii CMKP po 08.06.2015 r.(UWAGA: termin ten dotyczy również rozliczeń poprawianych lub uzupełnianych) nie będą przez CMKP rozpatrywane i nie będą odsyłane.

UWAGA – DOFINANSOWANIE KOSZTÓW DOJAZDÓW I NOCLEGÓW

Obecnie obowiązującą, maksymalną stawką dzienną dofinansowania kosztów dojazdów i noclegów jest kwota 294 zł – dotyczy uczestników kursów zaplanowanych do końca kwietnia 2015 r.

W przypadku kursów rozpoczynających się od dn. 4 maja 2015 r. stawka ta może ulec zmniejszeniu, o czym uczestnicy kursów zostaną poinformowani drogą elektroniczną (email) na 2 tygodnie przed planowaną datą rozpoczęcia kursu.


Lekarze, którzy rozpoczęli specjalizację od 01.10.2014 r., w trybie specjalizacji modułowych, nie mogą być uczestnikami projektu i brać udziału w kursach finansowanych z budżetu tego projektu. Kursy realizowane w projekcie odpowiadają dotychczas  obowiązującym programom specjalizacji, które różnią się od wymagań określonych w modułowych programach specjalizacji.

 

 

PREZENTACJA PROJEKTU
(plik do pobrania)

 

 

Informacje szczegółowe:

Julia Bartyzel -Zakrzewska
Kierownik Projektu

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
tel. 22 56 93 843
e-mail:
ueprojekt@cmkp.edu.pl
Środa 10:00-16:00
Czwartek-Piątek: 12:00-16:00

Marcin Janocha
Informacje dla lekarzy o projekcie
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
tel. 22 56 01 063
e-mail:
ueprojekt@cmkp.edu.pl
Poniedziałek-Piątek 12:00-16:00

Dorota Nowakowska-Wancerz
Informacje dla lekarzy n/t rozliczeń dofinansowania uczestników kursów
tel. 22 56 93 726
email:
dorota.nowakowska@cmkp.edu.pl
Poniedziałek-Piątek 9:00-13:00

 

 

 


 

Europejski Fundusz Społeczny wspiera nowoczesne formy kształcenia lekarzy – zapraszamy na kursy z teletransmisją wykonywanych zabiegów kardiologicznych w Klinice Kardiologii CMKP.

Otwarte sesje kardiologiczne z zakresu:

1. echokardiografii;
2. elektrofizjologii;
3. hemodynamiki.

Otwarte sesje kardiologiczne – dla specjalizujących się i kierowników specjalizacji z kardiologii.

Uczestnicy mają zapewnione materiały dydaktyczne oraz śniadania i obiady, dodatkowo mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdu i noclegu – według zasad podanych na stronie 
http://eu.cmkp.edu.pl/projekt_eu_szref.htm

Proszę kliknąć aby obejrzeć film n/t Otwartych sesji kardiologicznych w Klinice Kardiologii CMKP.

 
 

UWAGA - Przed przystąpieniem do udziału  w kursach prosimy o zapoznanie  się z poniżej zamieszczonymi dokumentami:

Osoby zakwalifikowane na kurs, które nie mogą wziąć w nim udziału powinny:

  1. co najmniej 10 dni przed kursem zgłosić do CMKP niemożność udziału w kursie – emailem lub telefonicznie

  2. w innym przypadku konieczne jest przesłanie pisemnego usprawiedliwienia nieobecności, gdyż Uczestnik, który nie usprawiedliwi swojej nieobecności:

  • zgłaszając się na kolejne kursy będzie mógł zostać zakwalifikowany na kurs tylko, jeżeli będą dostępne miejsca (nie jest brana pod uwagę kolejność wynikająca z terminu zakończenia specjalizacji);

  • w przypadku udziału w kolejnym kursie i rozliczania kosztów dojazdu i noclegu – CMKP może odmówić przyznania dofinansowania.

Wprowadzenie powyższych obostrzeń ma na celu:

  • umożliwienie udziału w kursach wszystkim zainteresowanym lekarzom, którzy z powodu braku wolnych miejsc szkoleniowych nie mogli zostać zakwalifikowani;

  • zminimalizowanie strat ponoszonych z budżetu projektu z tytułu zamówionych materiałów dydaktycznych i cateringu dla osób, które zostały zakwalifikowane a nie zgłosiły się na kurs.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kuesach doskonalących specjalizujących się lekarzy oraz kierowników specjalizacji. Za udział w kursach uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne.
Kliknij żeby dowiedzieć się kursów doskonalących

 

Komunikat

Informujemy, że CMKP jest organizatorem wyłącznie tych kursów specjalizacyjnych, które zamieszczone są na Liście kursów na stronie www CMKP wykazany jest jako organizator. CMKP nie odpowiada za informacje zamieszczane na innych stronach internetowych. Lista kursów organizowanych przez CMKP we współpracy z jednostkami w całym kraju jest stale aktualizowana po wyłonieniu realizatorów w przetargu nieograniczonym i po podpisaniu umowy na realizację kursów.

 

Osoby, które nie otrzymały zawiadomienia o przyjęciu na kurs nie mogą brać w nim udziału.

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest dopuszczenie osoby do udziału w kursie po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem naukowym kursu oraz z CMKP.

 

KURSY ONKOLOGICZNE DLA  SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W PATOMORFOLOGII

OD 2011 ROKU DOFINANSOWANIEM W RAMACH PROJEKTU OBJĘTE SĄ 3 OBOWIĄZKOWE KURSY:

                  - Cytologia  ginekologiczna

                  - Histopatologia onkologiczna

                  - Cytologia  kliniczna

 

Film promujący projekty POKL w ochronie zdrowia.

http://www.youtube.com/watch?v=dbzUrpNNASk#t=102